Účel kontaktných formulárov na www.gledicia.sk

Všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakty ako aj kontaktné formuláre na web stránke www.gledicia.sk sú určené pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o poskytnutie služieb z oblasti realitného sprostredkovania. Kontaktné formuláre nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Informácie o spracúvateľovi osobných údajov

V zmysle článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) je každý spracúvateľ osobných údajov povinný pri získavaní osobných údajov fyzickej osobe (ďalej len ako „dotknutá osoba“) poskytnúť informácie o spracúvaní jej osobných údajov.

Osobné údaje spracúva spoločnosť: LUSSUOSA s.r.o.

so sídlom: Štúrová 12, 811 02 Bratislava
e-mail: info@zenithluxuryrealestate.com

IČO: 48 287 130
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 106108/B

(ďalej len ako „Lussuosa“)

Lussuosa v rámci svojich podnikateľských aktivít spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj v nasledovných prípadoch:

1. za účelom poskytovania služieb realitného sprostredkovania klientom / dotknutým osobám

Dotknutými osobami sú záujemcovia o služby, ktorí Lussuasa kontaktujú prostredníctvom kontaktného formulára na web stránke www.gledicia.sk, telefonicky, písomne alebo osobne, tzn. klienti, zástupcovia klientov a potenciálni klienti.

Osobné údaje, ktoré Lussuosa o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, rodné číslo (ak je pridelené), dátum narodenia, štátna príslušnosť, informácie z dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; telefónne číslo, faxové číslo, e-mail, podpis, osobné údaje v rozsahu dokladu preukazujúceho oprávnenie na zastupovanie, (ak ide o zástupcu klienta).

Lussuosa môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj za účelom zasielania personalizovaných informácií (servisné e-maily; aktuálne novinky z oblasti realít a realitného investovania a podobné informácie súvisiace s poskytovanými službami), a to na základe oprávneného záujmu Lussuosa a zároveň aj oprávneného záujmu dotknutej osoby. Dotknutá osoba však má právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu jej osobných údajov.

Podľa zákona o sprostredkovaní je Lussuosa oprávnená získavať potrebné osobné údaje od dotknutých osôb aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak ak dotknutá osoba údaje vyžiadané Lussuosa neposkytne, Lussuosa nemusí dotknutej osobe poskytovať služby realitného sprostredkovania.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že osobné údaje budú v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu poskytnuté alebo sprístupnené:

– obchodným partnerom Lussuosa ako sú najmä realitný maklér, spolupracujúci realitní sprostredkovatelia; obchodní partneri, ktorí zabezpečujú podporné služby ako účtovníctvo, IT služby, kuriérske a poštové služby; exekútorom, notárom, advokátom/právnikom, kontrolným a iným orgánom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva pre Lussuosa priamo zo zákona alebo zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby pre účely finančného sprostredkovania je stanovená na 10 rokov od ukončenia zmluvy o poskytnutí služby za účelom splnenia si všetkých povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

2. za účelom nákupu tovarov a služieb od dodávateľov

Lussuosa je podľa GDPR oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb za účelom rokovania o obchodnej spolupráci, uzatvorenia obchodnej zmluvy a plnenia záväzkov zo zmluvy. Taktiež spracúva osobné údaje aj v zmysle plnenia ďalších zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Dotknutými osobami sú dodávatelia tovarov a služieb, resp. aj ich zamestnanci.

Osobné údaje, ktoré Lussuosa o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, podpis, pracovné zaradenie, pracovné telefónne číslo a e-mailová adresa, identifikačné a kontaktné údaje dodávateľa, podpis, údaje na uskutočnenie platby a prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pri plnení obchodných záväzkov.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak ak dotknutá osoba údaje vyžiadané Lussuosa neposkytne, Lussuosa nemôže s dotknutou osobou nadviazať obchodný vzťah a plniť dohodnuté záväzky a/alebo povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že osobné údaje budú v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu poskytnuté alebo sprístupnené:

poskytovateľom IT služieb, poskytovateľovi účtovníckych služieb, banke, daňovému úradu, advokátovi/právnikovi, súdom, kontrolným orgánom a orgánom činnom v trestnom konaní.

Doba uchovávania osobných údajov: účtovné doklady 10 rokov.

3. za účelom vybavovania požiadaviek z úradnej korešpondencie

Lussuosa je podľa GDPR oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, aby si splnil zákonné povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov.

Dotknutými osobami sú prijímatelia a odosielatelia úradnej korešpondencie.

Osobné údaje, ktoré Lussuosa o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné údaje spoločnosti alebo inštitúcie, prípadne ďalšie osobné údaje nevyhnutné na vybavenie úradnej korešpondencie.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na to, aby Lussuosa mohla s dotknutou osobou riešiť požiadavky vyplývajúce z úradnej korešpondencie.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené nasledovným príjemcom: advokát/právnik, poskytovateľ účtovníckych služieb, súdy, kontrolné orgány a orgány činné v trestnom konaní

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle príslušných právnych predpisov a podľa všeobecných premlčacích dôb.

4. za účelom vybavenia podnetov a uplatňovania práv dotknutých osôb

Lussuosa je podľa GDPR oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, aby si splnila zákonné povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov.

Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré majú otázky ohľadom spracúvania osobných údajov v spoločnosti Lussuosa, alebo si uplatňujú práva dotknutých osôb.

Osobné údaje, ktoré Lussuosa o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, identifikačné údaje spoločnosti alebo inštitúcie, prípadne ďalšie osobné údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti dotknutej osoby.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre vybavenie žiadosti dotknutej osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že osobné údaje budú alebo môžu byť v závislosti od potreby vybavenia konkrétnej žiadosti poskytnuté alebo sprístupnené: advokátovi/právnikovi, súdom, sprostredkovateľom a príjemcom osobných údajov Lussuosa, poskytovateľom kuriérskych a poštových služieb, orgánom štátnej správy, kontrolným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní.

Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania účelu, na ktorý Lussuosa osobné údaje dotknutej osoby pôvodne získala a/alebo podľa konkrétnej žiadosti dotknutej osoby (napr. v prípade oprávnenej žiadosti o výmaz osobných údajov sa osobné údaje likvidujú bezodkladne).

Uplatnenie práv dotknutej osoby

Otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov a žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby je možné smerovať písomne na e-mail: info@zenithluxuryrealestate.com,

písomne alebo osobne na centrále: LUSSUOSA s.r.o., Štúrová 12, 811 02 Bratislava

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Lussuosa môže:

– požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

– odmietnuť konať na základe žiadosti.

Lussuosa môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť.

Práva dotknutej osoby

1. právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Lussuosa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Má právo vedieť najmä aké osobné údaje spracúva a na aký účel, komu ich poskytuje, ako dlho ich uchováva, z akého zdroja ich získal a či ich prenáša do 3. krajín. Lussuosa je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

2. právo na opravu a doplnenie osobných údajov

Lussuosa je povinná bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje dotknutej osoby.

3. právo na výmaz osobných údajov

Lussuosa je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak o to dotknutá osoba požiada v prípadoch:
– ak uplynul účel, na ktorý boli osobné údaje získané,
– ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
– ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu svojich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody Lussuosa na pokračovanie v ich spracúvaní,
– dôvodom výmazu je splnenie zákonnej povinnosti alebo medzinárodnej zmluvy SR.

Právo na vymazanie sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov zákonnou povinnosťou Lussuosa, alebo spracúvanie je potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, uplatnenie právneho nároku a ak spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, na vedecký alebo štatistický účel alebo na účel historického výskumu.

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v prípadoch, ak:

– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania namiesto vymazania údajov,
– Lussuosa už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
– dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Lussuosa prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo,  môže Lussuosa spracúvať tieto údaje len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia  právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu (netýka sa uchovávania osobných údajov).

5. právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla pre Lussuosa, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu spracúvateľovi osobných údajov, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu alebo zmluvy, sú spracúvané  automatizovanými prostriedkami a prenos je technicky možný.

6. Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov:

– ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Lussuosa alebo tretej strany.

Lussuosa nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7. právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na podanie návrhu v prípade:
– ak Lussuosa nekoná na základe jeho žiadosti o uplatňovanie práv,
– ak má podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov v rámci Lussuosa a pod.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Pozn.: osobitnými predpismi sú najmä:

– zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– zákon č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení (za účelom sprostredkovania stavebného sporenia)
– zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (na účely uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi)
– zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
– zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
– zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
– zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov
– zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
– zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
– zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
– zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
– zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov