V zmysle ust. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) si Vás, ako návštevníka nášej web stránky www.gledicia.sk, resp. aj ako návštevníka, užívateľa alebo potenciálneho návštevníka na niektorej z našich firemných stránok v rámci sociálnych sietí Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, dovoľujeme informovať o spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje spolu so správcami sociálnych sietí spracúva spoločnosť: 

LUSSUOSA s.r.o.
so sídlom: Štúrová 12, 811 02 Bratislava
e-mail: info@zenithluxuryrealestate.com

IČO: 48 287 130
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 106108/B

(ďalej len ako „Lussuosa“)

Cookies sociálnych sietí

Na našom webovom sídle www.gledicia.sk sú začlenené funkcie webových stránok tretích strán, ktorými sú sociálne siete (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube…), tzn. tlačidlá na preklik na firemnú stránku projektu Gledicia na príslušnej sociálnej sieti. Súčasťou týchto funkcií sú niekedy skripty alebo iné prvky, ktoré dokážu prečítať a niekedy aj umiestniť Cookies z týchto sociálnych sietí na zariadenie návštevníka. Napriek tomu, že nemáme žiadny prístup k týmto Cookies a ani k údajom, ktoré zhromažďujú, ani ich nedokážeme kontrolovať, pretože sme výlučne prevádzkovateľom www.gledicia.sk, chceli by sme návštevníkov informovať o podmienkach, ako tieto Cookies spracúvajú tretie strany:

Lussuosa je autorom firemnej stránky a stránok projektov na Facebooku, Instagrame, LinkedIne a Youtube. Tieto stránky slúžia na prezentáciu jeho služieb a produktov a na šírenie informácií, článkov a názorov. Lussuosa môže získavať aj anonymné štatistické údaje o návštevníkoch stránky. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom Cookies. Lussuosa vytvorením firemnej a/alebo produktovej stránky na sociálnych sieťach umožňuje, aby správcovia sociálnych sietí umiestňovali Cookies na počítači alebo akomkoľvek  inom zariadení (mobil, tablet) osoby, ktorá jeho firemnú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na danej sociálnej sieti. Za týchto podmienok a v zmysle GDPR sú Lussuosa a správcovia sociálnych sietí spoločne zodpovední za spracúvanie osobných údajov návštevníkov takýchto firemných stránok.

Lussuosa v rámci firemných a produktových stránok na sociálnych sieťach spracúva aj ďalšie kategórie osobných údajov o návštevníkoch (v závislosti od profilového nastavenia návštevníka) v prípade, ak napr. návštevník reaguje na príspevky od nás, zdieľa príspevky, videá alebo využíva tlačidlá ako Páči sa mi to a pod. Tieto osobné údaje budú na firemných a/alebo produktových stránkach Lussuosa na sociálnych sieťach uchovávané po dobu 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov návštevníkmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Takéto spracúvanie je možné na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem Lussuosa a umožňuje ho článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Lussuosa je poskytnúť poradenstvo, zdieľať odborné informácie verejnosti, zdieľať akcie a novinky z realitného sektora a informovať o legislatívnych zmenách. Osobné údaje sú ďalej spracúvané správcami sociálnych sietí a v špecifických prípadoch môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené kontrolným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Pri prenose osobných údajov do USA a tretích krajín spoločnosť Facebook používa štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou a spolieha sa na jej rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa prenosu do určitých krajín, pokiaľ je to relevantné.

Právny rámec pre prenos osobných údajov spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en

Právny rámec pre prenos osobných údajov spoločnosti Google (správca sociálnej siete Youtube): https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk .